Proszę czekać, trwa ładowanie zawartości strony.
Orkiestra KWK "Jas-Mos"

Statut


Statut Stowarzyszenia Orkiestra Kopalni JAS–MOS

Tekst Jednolity po zmianach

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie – Orkiestra Kopalni JAS–MOS, w dalszej części zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego, który wraz z nazwą korzysta z ochrony prawnej.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe.
4. Stowarzyszenie w swojej działalności kieruje się zasadą szacunku wobec osobistych poglądów członków oraz osób korzystających z jego działalności.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest teren krajów Unii Europejskiej

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Jastrzębie-Zdrój.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 5

Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego statutu, przepisów ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczpospolitej Polskiej

§ 6

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników etatowych lub w ramach umów cywilno – prawnych.

§ 7

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.


Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 8

1. Celem Stowarzyszenia jest propagowanie kultury muzycznej a w szczególności:

 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • działania dla umuzykalnienia dzieci i młodzieży i upowszechnianie ich kształcenia na instrumentach dętych.
 • popularyzowanie polskiej twórczości muzycznej w kraju i za granicą,
 • propagowanie i upowszechnianie kultury muzycznej w środowisku górniczym,
 • kultywowanie tradycji działalności górniczych orkiestr dętych,

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • inicjowanie, organizowanie i udział w imprezach, koncertach, przeglądach, konkursach muzycznych,
 • oprawę muzyczną imprez górniczych i pogrzebów, uroczystości państwowych i środowiskowych,
 • współpracę z instytucjami kultury, oświaty, samorządami terytorialnymi, osobami fizycznymi w zakresie propagowania tradycji orkiestr dętych,
 • wydawanie lub uczestnictwo w wydawnictwach śpiewników, albumów i opracowań dokumentujących dokonania muzyczne regionu górniczego,
 • współdziałanie z władzami, instytucjami oraz zakładami pracy zainteresowanymi działalnością stowarzyszenia,
 • udzielanie pomocy innym orkiestrom oraz opieka nad utalentowaną muzycznie młodzieżą,
 • prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy (usunięcie ust.7)

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego jako działalność nieodpłatną lub jako działalność odpłatną. Działalność odpłatna prowadzona jest na zasadach określonych ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dochód z działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych stowarzyszenia.

Działalność nieodpłatna to (według kodów PKD):

 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z)
 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z)
 • Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z)
 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z)
 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z)
 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z)
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami(47.99.Z)
 • Wydawanie książek (58.11.Z)
 • Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z).

Działalność odpłatna to (według kodów PKD):

 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z)
 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z)
 • Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z)
 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z)
 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z)
 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z)
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami(47.99.Z)
 • Wydawanie książek (58.11.Z)
 • Pozostała działalność wydawnicza (85.19.Z)
 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z).

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba, która wypełni i podpisze deklarację członkowską.
2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały. O przyjęciu Zarząd powiadamia zainteresowanego.
3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • członków zwyczajnych,
 • członków wspierających.
 • członków honorowych.

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych.
2. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna spełniająca warunki ustępu 1 lub osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia za wybitne zasługi w realizacji celów i rozwoju Stowarzyszenia.

§ 11

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

 • czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 • zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
 • zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,
 • udziału w imprezach muzycznych organizowanych przez stowarzyszenie

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 • przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

§ 12

1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 11 ust. 1 punkty 2 – 4
2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 11 ust. 2 punkt 2

§ 13

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
 • śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 • skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający trzech miesięcy,
 • braku czynnego udziału w działalności stowarzyszenie przez okres przekraczający sześć miesięcy,

2. W przypadku określonym w ust. 1 punkt 4 orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia.
3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.


Rozdział IV

Struktura i władze Stowarzyszenia

§ 14

1. Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna,

2. W przypadku wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród niewybranych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W przypadku braku lub niewystarczającej liczby wybranych kandydatów ogłasza się wybory uzupełniające
3. Jeżeli liczba członków zwyczajnych stowarzyszenia przekroczy 200 osób, walne zebranie zostaje zastąpione przez zebranie delegatów w proporcji 1 delegat na 5 członków.
4. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
5. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zarządu (kworum).
6. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków komisji (kworum). Na podstawie uchwały 2/3 składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
7. Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu. Inne osoby będące członkami Stowarzyszenia mogą reprezentować Stowarzyszenie na podstawie i w zakresie udzielonego im przez Zarząd upoważnienia.

§ 15

Walne Zebranie Członków

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

 • uchwalenie statutu i jego zmian oraz uchwalanie i kształtowanie programu Stowarzyszenia
 • wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
 • uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu i udzielanie absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • ustalanie wysokości składek członkowskich oraz uchwalanie upoważnienia dla Zarządu do decydowania w sprawach składek członkowskich,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 • decydowanie w wszelkich sprawach Stowarzyszenia, dla których niniejszy statut nie ustala kompetencji dla innych władz Stowarzyszenia.

§ 16

1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez zarząd obligatoryjnie nie rzadziej niż raz w roku, w terminie do 30 czerwca
2. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia na piśmie lub w inny skuteczny sposób co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/3 członków zwyczajnych. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania.
4. Zarząd zobowiązany jest do przedstawienia planowanego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.
5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
6. Do zmiany statutu, odwołania członka władz Stowarzyszenia oraz rozwiązania Stowarzyszenia niezbędna jest bezwzględna większość przy obecności 2/3 członków.

§ 17

Zarząd

1. Zarząd jest organem wykonawczym, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

 • kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia
 • realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 • podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników,
 • decydowanie, na podstawie upoważnienia Walnego Zebrania Członków, w sprawach składek członkowskich,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 • podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 • podejmowanie decyzji o wejściu Stowarzyszenia w porozumienie z innymi organizacjami,
 • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

3. Do kompetencji Zarządu należą również wszelkie inne sprawy nie zastrzeżone statutem dla innych organów Stowarzyszenia.

§ 18

1. Zarząd składa się z minimum 4 członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd w terminie do dwóch tygodni od wyboru wybiera Prezesa oraz na jego wniosek Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika. (zmiana nazwy)
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje przewodniczący w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.
4. Pracami Zarządu kieruje przewodniczący lub jego zastępca.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością w obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu.
6. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, członkowie Komisji Rewizyjnej na wniosek własny lub członka Zarządu.
7.Posiedzenia Zarządu mają charakter zamknięty, o ile Zarząd nie postanowi inaczej.
8. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu są: Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu. – usunięcie ust.

§ 19

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków. Na pierwszym, po wyborze, posiedzeniu komisja ze swego grona przewodniczącego i określa tryb swojego działania.
3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 • przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem jego działalności finansowej,
 • występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 • prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 • zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,
 • składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o uchylenie uchwał Zarządu sprzecznych z postanowieniami niniejszego statutu lub celami Stowarzyszenia,
 • składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
 • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków komisji.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

 


Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 20

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 • składki członkowskie,
 • świadczenia członków wspierających,
 • darowizny, zapisy, dotacje i subwencje,
 • zbiórki publiczne
 • dochody z nieruchomości i rzeczy ruchomych,
 • wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia.

3. Na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi

§ 21

1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej, Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania
2. Dokumenty dotyczące praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia podpisuje minimum dwóch członków Zarządu w tym Prezes lub Skarbnik.


Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 22

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga bezwzględnej większości, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

 

Jastrzębie-Zdrój, dnia 23.06.2014 r.